Ochrana oznamovatelů

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zveřejňujeme jako  povinný subjekt následující informace:

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (dále jen SaSM – DDM ČB nebo Středisko) si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci SaSM – DDM ČB již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Střediska.

Jak mohou oznamovatele dle zákona podat oznámení?

 • písemně v listinné podobě na adresu: Ing. Tomáš Rádl, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č. Budějovice, E. Destinové 1, 370 05 Č. Budějovice (obálku viditelně označte „OZNAMOVATEL – NEOTVÍRAT“ )
 • telefonicky na čísle 731 600 060 ,
 • e-mailem na adrese oznamovatel@sasmcb.cz,
 • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem,
 • prostřednictvím externího elektronického oznamovacího formuláře (viz níže).

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře. Uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:

 • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
 • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
 • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
 • Kdo o události ví?
 • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
 • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo jsou oprávnění oznamovatelé?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro SaSM – DDM  ČB nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušné osobě, která vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhne [název povinného subjektu], jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné prošetření, jmenovali jsme příslušnou osobou Ing. Tomáš Rádl (e-mail oznamovatel@sasmcb.cz, telefon 731 600 060). O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát identitu oznamovatele?

Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze příslušná osoba, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona příslušná osoba bez Vašeho písemného souhlasu nikomu nepředá Vaše identifikační údaje ani text oznámení.

Mohou oznamovatelé podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Střediska.

Jaké jednání lze oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Střediska.

Vystavují se oznamovatelé podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušné osobě. SaSM – DDM ČB Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Má oznamovatel ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznamovatelé mohou v souladu se Zákonem podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti, konkrétně pak: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.


Ke stažení:

icodoc-newFormulář pro oznamování protiprávního jednání

icopdf-newFormulář pro oznamování protiprávního jednání

icopdf-newVnitřní směrnice 1.24 SaSM – DDM ČB OCHRANA OZNAMOVATELŮ

icopdf-newInformace o zpracování osobních údajů oznamovatelů