Preventivní systém

Preventivní systém je salesiánský výchovný styl, který nám všem Don Bosco zanechal, abychom jej uplatňovali při výchově dětí a mládeže. Tento výchovný styl je postaven na předcházení negativním jevům, proto se pro něj používá název preventivní systém. Jedná se o výchovu v rodinném ovzduší důvěry a dialogu.

Charakteristické rysy salesiánského výchovného stylu:

Křesťanské hodnoty

Základem naší práce jsou křesťanské hodnoty. Jsme přesvědčeni, že každá lidská bytost je jedinečná, neopakovatelná, schopná druhé obohatit.

Osobnost vychovatele

Od vychovatele vyžadujeme integritu osobnosti, tedy aby jeho postoje, přesvědčení a činy byly v souladu s tím, k čemu vychovává. Vychovává totiž především tím, co je, nikoliv tím, co říká. Jeho prvním úkolem je tedy sebevýchova.

Pozitivní nasměrování

Rozvíjíme fyzické, duševní a duchovní síly člověka tak, aby vyrostl v harmonickou, všestranně rozvinutou osobnost odpovědnou za vlastní život, schopnou zralých mezilidských vztahů, otevřenou pro duchovní hodnoty.

Spolupráce

Za velmi důležité považujeme spolupráci vychovatele a vychovávaného. K tomu, aby byla výchova úspěšná, je třeba, aby se na ní podílel vychovatel, i ten, kdo je vychováván. Salesiánský vychovatel úzce spolupracuje i se všemi, kteří se na výchově mladého člověka podílejí.

Osobní vztah s Kristem

Věřící lidi doprovázíme na cestě k prohloubení osobního vztahu k Ježíši Kristu a k zakotvení jejich života v Bohu. Ty, kteří nejsou věřící, vedeme k tomu, aby si osvojili lidské mravní hodnoty a, v souladu s nimi, utvářeli své svědomí a co nejlépe podle něj žili.

Preventivní systém se opírá o 3 základní prvky:

Rozum = Sledujeme skutečné potřeby mladých lidí a bereme v úvahu silné a slabé stránky vychovatele i mladého člověka. Výchova je systematicky promýšlený proces.

Laskavost = Mladí lidé vnímají, že je máme rádi, i když na ně klademe nároky. Laskavost otevírá srdce a buduje důvěru.

Víra = Jsme přesvědčeni, že v lidském životě nás Někdo přesahuje; víra je pro člověka otázkou i odpovědí a vede k životu ve svobodě, solidaritě a spravedlnosti.