Cíle a poslání

Poslání Střediska

V duchu salesiánských hodnot vychováváme, vzděláváme a pomáháme v obtížných životních situacích dětem a mladým lidem k samostatnému a spokojenému životu.

Cíle Střediska

Cílem Střediska je:

  1. bezpečné, podnětné a moderní prostředí s harmonickou a rodinnou atmosférou, kam každý rád přichází
  2. stabilní, spokojený a otevřený pracovník, který přijal salesiánský styl práce
  3. účastník/uživatel, který je poctivým, vzdělaným a dobře vychovaným občanem a je pozitivně ovlivněn křesťanskými hodnotami
  4. flexibilní, finančně a personálně stabilní, veřejně známá a uznávaná organizace, která spolupracuje se salesiány a veřejnou správou na místní i celorepublikové úrovni
  5. realizace duchovního, pedagogického a sociálního rozměru ve všech programech v souladu se salesiánským stylem práce

Ideové principy Střediska

SaSM – DDM ČB nabízí širokému spektru (především) mladých lidí výchovu, která vychází z pozitivních hodnot společnosti a kultury, ve které mladí lidé žijí, a pomáhá jim osvojovat si tyto hodnoty v rámci volnočasových aktivit. Uskutečňuje evangelizaci mezi mladými zejména svědectvím vychovatelů a nabízí doprovázení ve víře.

Skrze Středisko je církev přítomná ve světě mladých a v občanské společnosti.

Otevřenost velkému spektru mladých lidí bez ohledu na jejich postoj k církvi. Podmínkou je ochota prožívat zde své volné chvíle společně s ostatními, respektovat společný program a stanovená pravidla.

Každodenní provoz: směřujeme k tomu, aby mladí lidé měli možnost přicházet denně a aby byl stále k dispozici někdo, kdo by se jim mohl věnovat.

Osobní přístup a ovzduší domova: každý, kdo přichází je přijímán s osobním zájmem (zajímáme se o jejich každodenní problémy i radosti). Příchozí přijímáme bez podmínek a s láskou.

Pestrá nabídka odpovídající různorodým zájmům a potřebám mladých lidí.

Preventivní systém a asistence: naše výchova je založena na vztazích mezivychovatelem a mladým člověkem. Vychovatel motivuje mladé k činnosti a tím předchází nežádoucím iniciativám. Je přítomen uprostřed každé skupiny mládeže jako jejich přítel, který spolu s nimi pracuje a účastní se jejich zábavy. Jeho úkolem je skupinu animovat.

Evangelizace: vychovatel především svým životem z víry a prostřednictvím výchovy a evangelia poskytuje odpověď na naléhavé problémy mladých a vytváří prostředí otevřené dialogu, nabídce evangelních hodnot a evangelia samotného.

Význam loga

Logo našeho Střediska se skládá ze čtyř domečků, neboť městská čtvrť, v níž se Středisko nachází, se nazývá Čtyři Dvory. V každém domečku vyobrazen jeden ze čtyř symbolů – kritérií správné oratoře. Slovo oratoř (z lat. oratorium) má několik významů, v salesiánském pojetí bylo toto slovo spojováno se zařízením pro mládež, ve kterém probíhala jak katecheze (výuka náboženství) a bohoslužba, tak hry a zábava. Dnes je slovo oratoř v salesiánském prostředí chápáno jako pravidelný prostor pro sportovní, zábavnou a výchovnou činnost pro děti a mládež za aktivní spoluúčasti salesiánů a jejich spolupracovníků.


Hra Oratoř má být místem – hřištěm, kde se děti a mladí lidé mohou setkat při hře a zábavě, která přirozeně k jejich věku patří.


Domov Oratoř je také otevřeným domovem. Každý by se měl cítit v našem Středisku přijat.


Vzdělání Oratoř se pro mnohé může stát školou připravující na život. Nabízí různé programy, osobní doprovázení a konfrontaci se svými vrstevníky.


Duchovní rozvoj Oratoř je místem, které pomáhá k integrálnímu rozvoji dítěte a mladého člověka, k utváření jeho vlastního názoru na základní životní otázky.