Ruku v ruce II

Ruku v ruce II

Po úspěšné realizaci projektu Ruku v ruce v roce 2007 navazujeme obdobnými výchovně vzdělávacími a volnočasovými aktivitami pro romské děti také v roce 2008.

Jedná se o jejich cílené propojení. V současné době dochází do Střediska cca 55 romských dětí do 15-ti let.

Vzdělávacími aktivitami máme na mysli doučování romských dětí. Volnočasovými aktivitami pak rozumíme aktivity v průběhu romské oratoře, což je prostor vymezený na Středisku romským dětem a jejich zájmům. V rámci oratoře mohou romské děti docházet do keramického a výtvarného kroužku, počítačového kroužku, využívat hudebnu nebo se např. účastnit sportovních aktivit.

U romských dětí je důležité podchytit jejich zájem a motivaci, získat je a nadchnout pro činnost, která není v rozporu se zákonem či je označována většinovou populací za společensky přípustnou. Umožnit romským dětem účast na stejných aktivitách jako dětem z majoritní společnosti, smysluplně a cíleně je vést i motivovat, považujeme za jednu z cest k přirozené socializaci. Jako důležitá se jeví možnost předcházení kriminality či zachycení patologických jevů v romské komunitě. Součástí práce s romskými dětmi je spolupráce s jejich rodinami a také spolupráce s učiteli škol, které romské děti navštěvují.


Projekt spolufinancuje Krajský úřad Jihočeského kraje.