PRostá EVENtuální CEsta

PRostá EVENtuální CEsta

Cílem tohoto projektu je realizace programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí v Českých Budějovicích.

Programy jsou zaměřené na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů u rizikové skupiny dětí a mládeže, na včasnou intervenci u dětí a mládeže, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole apod. Součástí jsou i vzdělávací programy.

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření. Preventivní aktivity jsou ve Středisku realizovány především v tzv. otevřených klubech. Nespecifická primární prevence představuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce. Specifická primární prevence je pak ve Středisku realizována v rámci podpůrných programů pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence před exkluzí. Projekt Prostá eventuální cesta je pak projekt zaměřený na realizaci specifické primární prevence a sociálních služeb v rámci otevřených klubů ve Středisku.


Projekt spolufinancuje Krajský úřad Jihočeského kraje.