Předškoláci na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cílem projektu je realizace služby péče o děti za účelem předškolního vzdělávání a podpory rodin ve slaďování soukromého a pracovního života.

Aktivita je bezplatná a probíhá pravidelně 2x týdně (úterý a pátek 10:00 – 12:00). Děti jsou doprovázeny na program svými zákonnými zástupci nebo jinými rodinnými příslušníky. Po skončení programu si je zase vyzvedávají.

Přínos projektu vidíme v pomoci dětem pocházejících z málo podnětného prostředí, které jim nedovoluje osvojit si základní sociální dovednosti (děti často neumí jazyk majoritní společnosti, absence kontaktů s příslušníky většinové společnosti, problémy s dodržováním základních pravidel) a dosáhnout tak potřebné školní zralosti. V aktivitách projektu mohou rozvíjet zvídavost, zájem o nové činnosti, rozšířit slovní zásobu, získat nové dovednosti, sociální kompetence v rámci dětského kolektivu, získat pozitivní vztah k výchově a vzdělávání.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.