Otevřené kluby

Otevřené kluby

19. 03. 2008

Cílová skupina: neorganizované nebo sociálně znevýhodněné a romské děti i mládež ve věku od 6 do 26 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj. Jelikož vycházíme z principu nízkoprahovosti, může se realizovaných programů účastnit každý z cílové skupiny, všechny programy jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

Pod OTEVŘENÉ KLUBY spadají následující programy: Klub Oráč s jeho specifickými programy a romská Oratoř.

Zajišťujeme tyto typy služeb:

Kontaktní práce – probíhá v klubu a v kontaktní místnosti a je nezastupitelná pro navázání důvěry, rozvíjení spolupráce – vztahu a poskytování dalších služeb.

Situační intervence – sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, kdy pracovník přináší podněty a reflektuje situaci natolik, že zvyšuje důraz výchovnému efektu.

Základní poradenství – poskytování specifických informací klientovi pro řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti klienta tyto problémy řešit – vztahy, rodina, návykové látky, škola, zaměstnání, volný čas…

Pomoc v krizi – rozhovor, cílená intervence a návrh opatření, která přispívají ke zvládnutí psychické krize.

Nabízíme možnost kontaktu s jiným odborníkem (terapeut aj.).

Doprovodné aktivity – dojednání návazné služby v zařízení návazné péče, doprovod a asistence při jednání v těchto zařízeních.

Případová práce je dlouhodobá individuální práce, která zachovává všechna pravidla společné dohody mezi pracovníkem a klientem. Jejím cílem je splnění osobního plánu klienta.

Práce s blízkými osobami zahrnuje poradenství, informační servis poskytovaný blízkým osobám klienta – rodiče, přátelé, kamarádi – realizované pouze se souhlasem klienta.


Projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.