Oratoř

Oratoř

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky pro integraci romských dětí a mládeže do běžného života většinové společnosti. Podporovat jejich cílenou výchovu a vzdělávání.

Dílčí cíle: nabízet kvalitní volnočasové aktivity / vzdělávat cílovou skupinu / dbát na zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností / předávat cílové skupině vědomosti a dovednosti, které pro ně budou použitelné v reálném životě / motivovat cílovou skupinu k pravidelné docházce na doučování / vést děti k učení se i ve svém volném čase / vychovávat k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti / aktivně zapojit děti do volnočasových aktivit / vést cílovou skupinu k dodržování stanovených pravidel / podporovat ji v obtížných životních situacích.

Cílová skupina: romské děti a mládež ve věku 6 – 15 let. Primárně se soustředíme na okruh osob ze spádové oblasti sídliště Máj v Českých Budějovicích a osoby neorganizované, ohrožené, či zasažené sociální exkluzí. Sídliště Máj patří mezi vyloučené lokality identifikované v Jihočeském kraji.

Jednotlivé aktivity: doučování, Oratoř, keramický kroužek, hudebna, počítače, sportovní aktivity, volnočasové aktivity pro romské děti přímo na sídlišti Máj, zapojení romských dětí do pravidelných celoročních aktivit Salesiánského střediska mládeže, navázání a udržení spolupráce s učiteli romských dětí na ZŠ, spolupráce s rodinami romských dětí.


Tento Projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.